Πολιτική Απορρήτου

Ερμηνεία βασικών όρων

Πωλητής

Η ιστοσελίδα www.nikiforoueggs.com την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ Η.Ε177099 στην Κύπρο το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στην διεύθυνση 9 Κυριάκου Τσάτσου, 2568, Μαθιάτης, Κύπρος.

Αγοραστής

Ο πελάτης ο οποίος αγοράζει οποιοδήποτε προϊόν μέσω του διαδικτυακού καταστήματος.

Εγγεγραμμένος Αγοραστής

Ο Αγοραστής ο οποίος εγγράφεται στο μητρώο του Πωλητή με την συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας εγγραφής.

Αγοραστής – Επισκέπτης

Ο καταναλωτής ο οποίος προτίθεται να αγοράσει κάποιο προϊόν μέσω του διαδικτυακού καταστήματος χωρίς να εγγραφεί. Π.χ. Άτομα τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος μόνο για μια φορά.

Έντυπο Εγγραφής

Η φόρμα η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος και είναι απαραίτητη για σκοπούς εγγραφής στο αρχείο του Πωλητή και περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του Αγοραστή.

e–Shop

Το διαδικτυακό κατάστημα το οποίο λειτουργεί από τον Πωλητή στην ιστοσελίδα www.nikiforoueggs.com

Συμφωνία Αγοράς

Η συμφωνία η οποία γίνεται μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή για την αγορά προϊόντος και / ή υπηρεσιών τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό κατάστημα.

Τίμημα Πώλησης – Τιμή

Οι τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού καταστήματος την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται η παραγγελία από τον Πωλητή.

Λεπτομέρειες Πληρωμής

Τα προσωπικά στοιχεία πληρωμής τα οποία δίδει ο Αγοραστής για σκοπούς πληρωμής και είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της συναλλαγής με τον Πωλητή.

Έκπτωση

Η μείωση στην τιμή ενός προϊόντος η οποία μπορεί να εφαρμοστεί επί της τιμής ενός προϊόντος από τον Πωλητή.

Παραγγελία

Τα προϊόντα και / ή υπηρεσίες τις οποίες προτίθεται να αγοράσει ο Αγοραστής μέσω του καλαθιού παραγγελιών του διαδικτυακού καταστήματος του διαδικτυακού καταστήματος.

Έντυπο Παραγγελίας

Η φόρμα η οποία καταχωρείται από τον Αγοραστή μέσω του καλαθιού παραγγελιών του διαδικτυακού καταστήματος και περιέχει την διεύθυνση παράδοσης την λίστα με τα προϊόντα τα οποία ο Αγοραστής προτίθεται να αγοράσει, την τιμή των αντικειμένων και τα έξοδα παράδοσης ή οιαδήποτε άλλα έξοδα τα οποία θα επιβληθούν επί της παραγγελίας.

Έντυπο Παραπόνου

Το έντυπο το οποίο χρησιμεύει για την καταχώρηση από τον Αγοραστή ειδοποίησης για ακύρωση ή απόσυρση από μία συμφωνία την οποία σύνηψε με τον Πωλητή ή για την καταχώρηση παραπόνου για ελαττωματικό προϊόν ή υπηρεσία ή για οιονδήποτε άλλο παράπονο κάτω από τις πρόνοιες των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Τόπος Παράδοσης

Η διεύθυνση παράδοσης η οποία δίδεται από τον Αγοραστή κατά την καταχώρηση της Λίστας Παραγγελίας.

Διεύθυνση Επιδιόρθωσης

Η διεύθυνση του Πωλητή, στην οποία αποστέλλονται προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο παραπόνου.

Υπηρεσίες

Οποιοδήποτε είδος υπηρεσίας το οποίο τίθεται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού καταστήματος.

Εμπορεύματα – Προϊόντα

Αυγά και / ή οιαδήποτε άλλα προιόντα οποιουδήποτε είδους τα οποία διατίθενται προς πώληση στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος.

Προσωπικά Δεδομένα

Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία και / ή πληροφορίες δίδει ο Αγοραστής στον Πωλητή για σκοπούς εγγραφής και / ή καταχώρησης λίστας παραγγελίας και / ή για την πληρωμή και / ή για την παράδοσης των εμπορευμάτων και / ή υπηρεσιών στον Αγοραστή.

Tρίτο Μέρος

Οποιαδήποτε οντότητα εμπλέκεται στην συναλλαγή μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή για την διεκπεραίωση της συμφωνίας αγοράς.

Καταναλωτής

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συναλλάττεται με τον Πωλητή εκτός των πλαισίων εκτέλεσης των λειτουργιών και / ή υπηρεσιών του.

Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου πελάτη

 1. Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή είναι πλήρως προστατευμένα από οιανδήποτε κατάχρηση και / ή διαρροή. Δεν επιτρέπεται στον Πωλητή σε καμία περίπτωση να παράσχει για οιονδήποτε λόγω προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος παρά μόνο για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διεκπεραίωσης της συμφωνίας πώλησης των εμπορευμάτων και δύνανται να δοθούν στο αρμόδιο μέρος το οποίο είναι υπεύθυνο για την παράδοση τους.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο του Πωλητή:

 1. Για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο του Πωλητή για αγοράς προϊόντων θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες / στοιχεία του Αγοραστή στο έντυπο εγγραφής:
  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Ημερομηνία γεννήσεως
  4. Τηλέφωνο
  5. Τόπος παράδοσης
  6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 2. Με την συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής ο εγγεγραμμένος αγοραστής είναι υπόχρεος να βάλει √ στο σχετικό κουτί και να συγκατανεύσει στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως επίσης και να ολοκληρώσει την σύντομη διαδικασία επαλήθευσης ανθρώπινης χρήσης.
 3. Εκτός από το κουτί το οποίο απαιτείται να σημειώσει με √ ο Αγοραστής είναι υπόχρεος να συμμορφωθεί και με την σύντομη διαδικασία επαλήθευσης ανθρώπινης χρήσης.
 4. Ο εγγεγραμμένος Αγοραστής συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία του τα οποία έχουν δοθεί για σκοπούς εγγραφής του θα αποθηκεύονται, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Πωλητή ο οποίος θα έχει επίσης προς το σκοπό αυτό πρόσβαση σε αυτά για σκοπούς σύναψης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας αγοράς και / ή για σκοπούς παροχής εγγυήσεως ως προς την ποιότητα των προϊόντων (2 έτη για καινούρια προϊόντα και 1 για μεταχειρισμένα) και / ή προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες οποιασδήποτε εν ισχύ νομοθεσίας ή νομοθετικής πρόνοιας.
 5. Ο εγγεγραμμένος αγοραστής συγκατατίθεται επίσης στην χρήση του ονόματος του, της διεύθυνσης και του τηλεφώνου του, για σκοπούς παράδοσης των εμπορευμάτων ως επίσης και στην παροχή και χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών, στην μεσάζουσα εταιρεία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων.
 6. Ο εγγεγραμμένος αγοραστής επίσης συγκατατίθεται στην χρήση των προσωπικών δεδομένων του για λογιστικούς σκοπούς του Πωλητή.
 7. Ο εγγεγραμμένος αγοραστής συγκατατίθεται επίσης στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Πωλητή για διαφημιστικούς σκοπούς.
 8. Με την συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας ο εγγεγραμμένος αγοραστής είναι υπόχρεος να βάλει √ στο σχετικό κουτί και να συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως επίσης και να συγκατανεύσει στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα του επιτραπεί να εγγραφεί και / ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού καταστήματος.
 9. Εκτός από το κουτί το οποίο απαιτείται να σημειώσει με √ ο Αγοραστής είναι υπόχρεος να συμμορφωθεί και με την σύντομη διαδικασία επαλήθευσης ανθρώπινης χρήσης.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από Αγοραστή – Επισκέπτη:

 1. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Πωλητή, με την κατάθεση του εντύπου παραγγελίας θα πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Τηλέφωνο
  4. Τόπος παράδοσης
  5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 2. Με την παροχή των ως άνω δεδομένων ο Αγοραστής – Επισκέπτης επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και συγκατατίθεται στην αποθήκευση τους στο αρχείο του Πωλητή και στην επεξεργασία τους από τον Πωλητή για σκοπούς σύναψης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας πώλησης καθώς επίσης και προς συμμόρφωση με οιανδήποτε νομοθετική πρόνοια η οποία εφαρμόζεται στην χώρα προέλευσης του Πωλητή.
 3. O Αγοραστής-Επισκέπτης επίσης συμφωνεί ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχει προς τον Πωλητή θα αποθηκευτούν στο αρχείο του Πωλητή ο οποίος θα έχει πρόσβαση σε αυτά και θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς σύναψης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας πώλησης αλλά και για σκοπούς τήρησης της εγγύησης την οποία παρέχει για τα προϊόντα. (2 χρόνια για καινούρια προϊόντα και 1 χρόνο για μεταχειρισμένα).
 4. Ο Αγοραστής- Επισκέπτης συγκατατίθεται επίσης στην χρήση του τόπου παράδοσης και του κινητού τηλεφώνου του για σκοπούς παράδοσης των εμπορευμάτων ως επίσης και στην παροχή των δεδομένων αυτών στην μεσάζουσα εταιρεία η οποία θα είναι υπεύθυνη για σκοπούς παράδοσης των εμπορευμάτων.
 5. Με την συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας ο Αγοραστής- Επισκέπτης είναι υπόχρεος να βάλει √ στο σχετικό κουτί και να συμφωνήσεις με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως επίσης και να συγκατανεύσει στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα του επιτραπεί να καταχωρήσει το έντυπο παραγγελίας και / ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού καταστήματος γενικότερα.
 6. Εκτός από το κουτί το οποίο απαιτείται να σημειώσει με √ ο Αγοραστής είναι υπόχρεος να συμμορφωθεί και με την σύντομη διαδικασία επαλήθευσης ανθρώπινης χρήσης.

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται για σκοπούς πληρωμής:

 1. Με την συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας από τον Αγοραστή (εγγεγραμμένο ή μη) θα εμφανιστεί το έντυπο πληρωμής.
 2. Για την συμπλήρωση του εντύπου πληρωμής και σε περίπτωση που ο Αγοραστής (εγγεγραμμένος ή μη) θα προχωρήσει με πληρωμή μέσω κάρτας θα πρέπει να παράσχει τα πιο κάτω δεδομένα:
  1. Αριθμός κάρτας
  2. Όνομα όπως εμφαίνεται στην κάρτα
  3. Ημερομηνία λήξης κάρτας
  4. Μυστικός αριθμός κάρτας
 3. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται για σκοπούς πληρωμής θα αποθηκευτούν στο αρχείο του Αγοραστή ο οποίος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα επεξεργαστεί και να τα χρησιμοποιήσει είτε ο ίδιος είτε η μεσάζουσα εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την παράδοση τους για σκοπούς διεκπεραίωσης της συμφωνίας πώλησης και / ή για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες οποιασδήποτε νομοθεσίας.

Δικαιώματα του Αγοραστή αναφορικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων:

 1. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι εγγεγραμμένος έχει δικαίωμα πρόσβασης και / ή επιθεώρησης των προσωπικών του δεδομένων οποτεδήποτε ο ίδιος επιθυμεί μέσω της επιλογής «Ο λογαριασμός μου» η οποία παρέχεται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος.
 2. Εάν ο Αγοραστής δεν είναι εγγεγραμμένος (Αγοραστής – Επισκέπτης) τότε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και / ή να διαφοροποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρείχε για σκοπούς εκτέλεσης της συμφωνίας αγοράς με το να εισάξει τον κωδικό της παραγγελίας του ο οποίος αναγράφεται στο επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο έλαβε μετά την καταχώρηση του εντύπου παραγγελίας του στο πεδίο το οποίο θα βρει στην κατηγορία «εντοπισμός της παραγγελίας μου» στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα ενός Αγοραστή μπορούν να τροποποιηθούν αναφορικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία του μόνο πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων. Σε οιανδήποτε άλλη περίπτωση οι τροποποιήσεις στα στοιχεία του στις οποίες θα προβεί ο Αγοραστής θα εφαρμοστούν σε όλες τις παραγγελίες του οι οποίες δεν έχουν σταλεί.
 4. Ο εγγεγραμμένος αγοραστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρείχε, σε οποιοδήποτε στάδιο με το να επιλέξει την επιλογή «διαγραφή λογαριασμού» η οποία βρίσκεται στην κατηγορία «Ο λογαριασμός μου» μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρείχε Αγοραστής- Επισκέπτης για σκοπούς εκτέλεσης της συμφωνίας αγοράς θα διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης.
 6. Ο εγγεγραμμένος Αγοραστής μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο να αποσύρει την συγκατάθεση του για χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Πωλητή με το να επιλέξει την επιλογή «αφαίρεση συγκατάθεσης» η οποία βρίσκεται στην κατηγορία «Ο λογαριασμός μου» του διαδικτυακού καταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε παραγγελία εκκρεμεί προς όφελος του Αγοραστή θα ακυρωθεί και / ή δεν θα γίνει δεκτή από τον Πωλητή. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παραγγελία έχει σταλεί τότε η αφαίρεση της συγκατάθεσης του Αγοραστή δεν θα αφορά την εν λόγω παραγγελία.
 7. Ο Αγοραστής-Επισκέπτης έχει την δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώρηση της παραγγελίας του και πριν από την αποστολή της να αποσύρει την συγκατάθεση του στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
 8. Ο Εγγεγραμμένος Αγοραστής έχει την δυνατότητα να κατεβάσει σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρείχε στον Πωλητή με το να επιλέξει την επιλογή «Κατεβάστε τα προσωπικά σας δεδομένα» η οποία βρίσκεται στην κατηγορία «Ο Λογαριασμός μου» στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού καταστήματος.
 9. Ο Αγοραστής – Επισκέπτης, έχει την δυνατότητα να ζητήσει όπως το σύνολο των προσωπικών του δεδομένων του αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου με το να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή στο οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός της παραγγελίας του.

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 • Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 • Αταξινόμητα cookies

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: commissionerdataprotection.gov.cy ).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας την οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

5. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου πιο πάνω.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

7. Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.