Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγικές διατάξεις:

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα ρυθμίζουν τις συναλλαγές, τις αγορές και τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή, του Αγοραστή και οποιουδήποτε τρίτου ή ενδιάμεσου μέρους το οποίο δύναται να εμπλακεί στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας η οποία γίνεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος το οποίο λειτουργεί στην ιστοσελίδα https://www.nikiforoueggs.com. Το παρόν διαδικτυακό κατάστημα διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ Η.Ε177099.

Για ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου.

2. Η Συμφωνία Αγοράς

 1. Η συμφωνία αγοράς τίθεται σε ισχύ από την στιγμή που ο Πωλητής επιβεβαιώνει στον Αγοραστή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία του έχει καταχωρηθεί δεόντως μέσω του καλαθιού παραγγελιών.
 2. Η επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας του Αγοραστή γίνεται μέσω ενός επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δίδει ο Αγοραστής κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ή κατά την εγγραφή του στο μητρώο του Πωλητή.
 3. Γίνονται δεκτές παραγγελίες για παράδοση μόνο εντός της Επαρχίας Λευκωσίας.
 4. Η παράδοση θα λαμβάνει χώρα πάντοτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 10:00 – 13:00.
 5. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν εντοπίζεται στον τόπο παράδοσης η παράδοση θα λαμβάνει χώρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή ούτε και σε αυτή την περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.
 6. Τα αγαθά και / ή υπηρεσίες τις οποίες έχει παραγγείλει ο Αγοραστής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο πριν από την αποστολή τους προς τον Αγοραστή και νοουμένου ότι έχει αποσταλεί ανάλογο επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αγοραστή.
 7. Πριν από την καταχώρηση της παραγγελίας από τον Αγοραστή ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και / ή να τροποποιήσει την τιμή και / ή τα εμπορεύματα αναλόγως της διαθεσιμότητας τους.
 8. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας και πριν από την αποστολή της, ο Αγοραστής μπορεί να αλλάξει χωρίς την συγκατάθεση του Πωλητή οποιαδήποτε τυχόν λάθη και / ή παραλείψεις τα οποία αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρηθεί για σκοπούς αποστολής και παράδοσης των εμπορευμάτων.
 9. Όλα τα αγαθά τα οποία εκτίθενται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος διατίθενται προς πώληση νοουμένου ότι η παραγγελία θα γίνει αποδεκτή και τούτο επιβεβαιωθεί προς τον Αγοραστή.
 10. Όλα τα αγαθά πωλούνται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος όπως φαίνονται στην ιστοσελίδα και συνοδεύονται πάντα με περιγραφή προϊόντος και χαρακτηριστικά του προϊόντος.
 11. Κατά την κατάθεση της παραγγελίας ο Αγοραστής δεσμεύεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 12. Πριν από την κατάθεση της παραγγελίας του ο Αγοραστής θα πρέπει να αποδεχθεί ρητά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του διαδικτυακού καταστήματος με το να βάλει √ στο σχετικό κουτί για να του επιτραπεί να καταθέσει την παραγγελία.
 13. Ο Αγοραστής θα πρέπει επίσης να αποδεχθεί ρητά και να συγκατατεθεί στην χρήση των προσωπικών του / της δεδομένων με την διαδικασία η οποία προβλέπεται κατά την καταχώρηση εντύπου παραγγελίας, και σύμφωνα με την πολιτική του διαδικτυακού καταστήματος ως αυτή αναφέρεται πιο κάτω.

3. Πολιτική για φθαρμένα Προϊόντα και / ή Κακής Ποιότητας

 1. Ο Πωλητής έχει γενικό καθήκον να παραδώσει τα αγορασθέντα προϊόντα στον Αγοραστή σε καλή κατάσταση χωρίς οποιανδήποτε φθορά και θα είναι υπόλογος προς τον Αγοραστή για οποιαδήποτε ελαττωματικά προϊόντα δυνατόν να του παραδώσει.
 2. Συγκεκριμένα ως ελαττωματικά προϊόντα καθορίζονται τα πιο κάτω:
  1. Πωληθέντα προϊόντα οποίων τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν ταυτίζονται με αυτά τα οποία διαφημίζονταν από το διαδικτυακό κατάστημα ή την περιγραφή τους.
  2. Πωληθέντα προιόντα τα οποία δεν έχουν παραδοθεί στην ποσότητα και / ή στο μέγεθος και / ή στο βάρος στο οποίο παραγγέλθηκαν – αναλόγως της παραγγελίας, από τον αγοραστή.
  3. Η ποιότητα των προϊόντων είναι κάτω από το μέσο επίπεδο ή το κανονικό επίπεδο ποιότητας το οποίο αναμένεται να έχουν προϊόντα αυτού του είδους στην αγορά. (π.χ τα αυγά έχουν παραληφθεί σπασμένα ή φθαρμένα ή ληγμένα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο η κατανάλωση τους είναι αδύνατη)

Σε περίπτωση που ο Πωλητής πριν από την αγορά των προϊόντων πληροφορεί τον Αγοραστή ότι τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσει φέρουν συγκεκριμένα ελαττώματα ή προβλήματα (π.χ σύντομη ημερομηνία λήξης) τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και / ή την ποιότητα του προϊόντος, ο Αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή για το συγκεκριμένο προϊόν.

 1. Σε περίπτωση που τα πωληθέντα προϊόντα είναι κακής ποιότητας ως η παράγραφος 2. (α) (β) (γ) πιο πάνω ο Αγοραστής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  1. Να αιτηθεί την αντικατάσταση του αγορασθέντος προϊόντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα.
  2. Σε περίπτωση που η επιλογή 1 θεωρηθεί ως μη λογικές ή εφικτές από τον πωλητή κάτω από τις περιστάσεις, ο Αγοραστής δικαιούται σε κουπόνι αγοράς προϊόντων αντίστοιχης αξίας με τα προϊόντα τα οποία αγόρασε ή
  3. Σε πλήρη απόσυρση από την συμφωνία και πλήρη επιστροφή του εκάστοτε ποσού χρημάτων το οποίο έχει καταβάλει κατά το στάδιο της απόσυρσης για το προϊόν, ένεκα της κακής ποιότητας του.
 2. O Πωλητής παρέχει στον Αγοραστή:
  1. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου ως προς την ποιότητα των προϊόντων που αγοράσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3(2) νοουμένου ότι ο Αγοραστής υποβάλλει το παράπονο εντός 2 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και είναι σε θέση να αποδείξει την ελαττωματικότητα ή τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι η ποιότητα τους είναι αλλοιωμένη ή μειωμένη.
  2. Για να μπορεί ο Αγοραστής να καταχωρήσει παράπονο για ελαττωματική ποιότητα ενός προϊόντος ο Αγοραστής θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταχωρήσει το έντυπο παραπόνου το οποίο βρίσκεται στην σελίδα του διαδικτυακού καταστήματος και θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα – μαρτυρία ως προς τις αναφορές του παραπονούμενου αναφορικά με την ποιότητα.
  3. Το παράπονο θεωρείται ότι καταχωρείται επίσημα μετά από την επιβεβαίωση λήψης του από τον Πωλητή η οποία αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή.

4. Διαδικασία εξέτασης παραπόνου για κακή ποιότητα προϊόντος

 1. Σε περίπτωση που ένα έντυπο παραπόνου έχει καταχωρηθεί για ελαττωματική ποιότητα προιόντος τότε ο Πωλητής είναι υπόχρεος να το εξετάσει και να απαντήσει γραπτώς στον Αγοραστή ως προς την απόφαση του όχι αργότερα από 15 ημέρες από την βεβαίωση λήψης των εμπορευμάτων στην διεύθυνση επιδιόρθωσης η οποία είναι η ακόλουθη: 9 Κυριάκου Τσάτσου, 2568, Μαθιάτης, Κύπρος
 2. Εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών, σε περίπτωση που το παράπονο του Αγοραστή αφορά ελαττωματική ποιότητα και / ή φθαρμένα προϊόντα τα οποία αγόρασε, ο Αγοραστής θα πρέπει να αποστείλει αποδεικτικά της φθοράς και / ή τα προϊόντα στην διεύθυνση του Πωλητή για επιθεώρηση.
 3. Με την παραλαβή των προϊόντων και / ή των αποδεικτικών ο Πωλητής αποστέλλει επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα για την παραλαβή τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αγοραστή.
 4. Με την παραλαβή των προϊόντων και / ή των αποδεικτικών ο Πωλητής αξιολογεί την κατάσταση τους και παρέχει στον Αγοραστή οιανδήποτε από τις πιο κάτω επιλογές:
  1. Να τα αντικαταστήσει με αντίστοιχα και θα τα επιστρέψει πίσω στον Αγοραστή χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση.
  2. Ο Πωλητής αντί της επιλογής 1 έχει επίσης την δυνατότητα να επιβάλει έκπτωση ή μείωση της τιμής πώλησης του προϊόντος και να επιστρέψει στον Αγοραστή μέρος του ποσού το οποίο κατέβαλε για την αγορά του.
  3. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του παραπόνου ο Πωλητής αποστέλλει στον Αγοραστή μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αναφορικά με τα αποτελέσματα και την απόφαση του ως προς τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
  4. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από τις θέσεις, απόψεις και / ή εισηγήσεις του Πωλητή μπορεί να προχωρήσει με δικαστικά ή εξωδικαστικά μέτρα (μηχανισμός εξώδικης διευθέτησης καταναλωτικών απαιτήσεων) για διευθέτηση του ζητήματος.

5. Ακύρωση παραγγελίας από τον Πωλητή

 1. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει και / ή να αρνηθεί να αποδεχθεί την παραγγελία του Αγοραστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Το προϊόν μετά την καταχώρηση της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
  2. Τα προϊόντα δεν παράγονται πλέον ή δεν μπορούν να παραδοθούν.
  3. Ο Αγοραστής δεν έχει καταβάλει εξολοκλήρου το τίμημα αγοράς όπως αναφέρεται στην παραγγελία.
  4. Tα προιόντα δεν μπορούν να παραδοθούν λόγω μη προβλέψιμων γεγονότων (π.χ πανδημία, πόλεμος, φυσικές καταστροφές)
 2. Σε περίπτωση που ο Πωλητής θα προχωρήσει με την ακύρωση της παραγγελίας σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 5(1) θα αποστείλει σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αγοραστή μετά την λήψη της παραγγελίας του.
 3. Σε περίπτωση που ο Πωλητής θα προχωρήσει με την ακύρωση της παραγγελίας σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 5(1), τότε έχει καθήκον να επιστρέψει στον Αγοραστή οιονδήποτε ποσό αυτός κατέβαλε κατά το στάδιο της ακύρωσης. (π.χ Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα το ποσό το οποίο καταβλήθηκε θα επιστραφεί στον λογαριασμό από τον οποίο πληρώθηκε.)

6. Επιστροφές Προϊόντων

Ο Πωλητής δεν αποδέχεται επιστροφές προϊόντων εκτός και εάν εμπίπτουν στο άρθρο 3 των όρων και προϋποθέσεων.

7. Τιμή Αγοράς και Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

 1. Η τιμή πώλησης εκάστου προϊόντος περιλαμβάνει Φ.Π.Α και πάντοτε εκτίθεται στην ιστοσελίδα του Πωλητή.
 2. Πριν ο Αγοραστής καταχωρήσει το έντυπο παραγγελίας εμφαίνονται σε αυτό όλα τα έξοδα με τα οποία θα χρεωθεί ο Αγοραστής για την εκτέλεση της συμφωνίας πώλησης.
 3. Η τιμή ενός παραγγελθέντος εμπορεύματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την καταχώρηση του εντύπου παραγγελίας από τον Αγοραστή.
 4. Όλα τα έξοδα αποστολής αναφέρονται συγκεκριμένα και αναλυτικά στο έντυπο παραγγελίας και θα καταβάλλονται από τον Αγοραστή.
 5. Σε περίπτωση που οι τιμές αυξηθούν / μειωθούν αφού ένα προιόν επιλεχθεί για παραγγελία και τοποθετηθεί στο έντυπο παραγγελίας από τον Αγοραστή αλλά πριν καταχωρηθεί η παραγγελία η αύξηση θα γίνει αυτόματα και θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση επί του εντύπου η οποία θα δεικνύει πια είναι η αύξηση η οποία έγινε.
 6. Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων τα οποία παραγγέλντονται μεταβιβάζεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή μόνο μετά την πλήρη καταβολή του τιμήματος πώλησης των εμπορευμάτων και ταυτόχρονα με την παράδοση τους προς τον Πωλητή.

9. Πολιτική Πληρωμών

 1. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει πλήρως το τίμημα πώλησης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων ταυτόχρονα με την κατάθεση της παραγγελίας ή σε μετρητά κατά την παράδοση τους εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή.
 2. Η επιλογή τρόπου πληρωμής θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την καταχώρηση του εντύπου παραγγελίας. Το έντυπο πληρωμής θα εμφανίζεται και θα πρέπει ο Αγοραστής να συμπληρώσει τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να μπορεί να προχωρήσει η διεκπεραίωση της συναλλαγής. 
 3. Μετά την καταχώρηση του εντύπου παραγγελίας και πληρωμής θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αγοραστή μαζί με απόδειξη είσπραξης εάν έχει επιλεγεί η πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
 4. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής, η συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ μόνο εάν ο Αγοραστής λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο από τον Αγοραστή.
 5. Σε περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει κατά το στάδιο της παράδοσης των εμπορευμάτων τότε η απόδειξη είσπραξης θα παραδίδεται ταυτόχρονα με την καταβολή του ποσού και την παράδοση των εμπορευμάτων στον Αγοραστή.

10. Τρόποι Πληρωμής

Οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής μπορούν να εφαρμοστούν για οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος:

 1. Μετρητά κατά την παράδοση των εμπορευμάτων